آزمون ارشد شنوایی سنجی ۹۶-۹۵ در یک نگاه

shenavayi sangy arshad 95کلید واژه : آزمون ارشد شنوایی سنجی اناتومی و فیزیولوژی شنوایی و تعادل )۲( Clark ww,Ohlemiller KK.Anatomy and physiology of Hearing of Audiologists.Singular:l st edition,7002 Herdman SJ.Vestibular Rehabilitation.F.A Davis Company:4 edition,7004.Section I,Chapters-l-3. شنوایی شناسی تشخیصی )۳( Kats J.Handbook of Clinical Audiology .Lippincott Williams and Wilkins, 2 Rev ED edition ,7002 Roeser Rj ,Valente M ,Hosfordآزمون ارشد شنوایی سنجی  –DunH.Audiology :Diagnosis.THieme-Medical Publisher:7 nd edition,7002 شنوایی شناسی توانبخشی )۲( Dillon H.Hearing Aids.Thieme Medical Publisger , 7007. Tye –Murray N.foundation of aural rehabilitation.Singular Publication.7002 Kats j .handbook of clinical audiology .lippincott Williams and wilkins ,2 rev ed edition,7002.chapters 74,44,42. شنوایی شناسی ) کودکان) ۱ Northern JL ,Downs MP.Hearing in Children .plural publishing , inc .4 th edition 7004. مدارک مجاز برای شرکت در آزمون کارشناسی شنوایی شناسی آزمون ارشد شنوایی سنجی

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *