منابع آزمون كارشناسی ارشد هماتولوژی – خون شناسی ۹۳-۹۴

دروس امتحاني و ضريب 

نام كتب معرفي شده توسط وزارت بهداشت 

مولفين و مترجمين 

خون شناسي و بانك خون

(۴)

Essential Hematology

Clinical Diagnosis

Practical Hematology

Text Book of Blood Banking and Transfusion Medicine

خون شناسی پزشکی

Hoffbrand

Davidson & Henry

Dacie

Sally. V . Rudmann

مجتبی طبرستانی جلد ۱ و ۲ ، مشهد ، نشر سنبله

بيوشيمي

(۱)

Harper ,s Biochemistry

Principles of Biochemistry

Text book of Biochemistry

Harper

Lehninger

Devlin

ايمني شناسي(۲)

Immunology

Roitt

زيست شناسي سلولي و  مولكولي

(۱)

Molecular cell biology

H. Lodish  و  همكاران

زبان عمومي

(۲)

۱: Anderson, A. Active Skills for Reading (Vols. 1-4). USA: Thompson. 2008.

۲: KIRN, e. and Hartman, P. Interaction: Reading. McGraw-Hill. 2007.

۳: Atai, M.R. Shoja, J. Kafshgarsouteh, M. and Zolghadri, M. English for the Students of Medicine. Tehran: SAMT. 2013 (1391(.

۴: Seal, B. Academic Encounters: Reading, Study Skills and Writing. Cambridge Uni.Press. 2000.

۵: Shokrpour, N. and Mehbudi, A. Improving Reading Skills. Tehran: Jangal Publications.

۶: Markstein, L. and Hirasawa, L. Developing Reading Skills (Vol. 1-3). Cambridge University Press

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *