لوازم مصرفی آزمایشگاهی

نحوه کالیبراسیون سمپلر چگونه است؟

کالیبراسیون سمپلر ابزارهای حجم هر آزمایشگاهی است. زیرا اندازه‌گیری مقادیر برداشتی برای کیت‌های مصرفی جهت شناسایی یون‌ها، پروتئین‌های بیولوژیک و مواد دیگر نیازمند ابزارهای حجم سنجی دقیقی است. تمامی تکنسین‌ههای آزمایشگاه باید روش کالیبراسیون را دقیق دانسته و به صورت دوره‌ای در بخش‌های فنی فعالیت‌های خود انجام دهند و اسناد مرتبط را ثبت و نگهداری […]ادامه مطلب .