لوازم مصرفی آزمایشگاهی

روش‌های کشت سلولی

کشت سلولی فرآیندی است که سلول‌ها تحت شرایط کنترل شده، به‌طور کلی خارج از محیط طبیعی آن‌ها رشد می‌کنند و در نهایت بعد از جدا شدن سلول‌های مورد نظر ازبافت زنده، بایستی در شرایطی با دقت از آن نگهداری و کنترل شود. حال شرایط نگهداری و کنترل برای هر سلولی متفاوت است.بیشتر سلول‌ها نیازمند یک […]ادامه مطلب .