علوم اعصاب

اعصاب مغزی و نخاعی دربرگیرنده ی چه عصب های در

اعصاب مغزی و نخاعی شامل ۱۲ جفت عصب از مغز و ۳۱ جفت عصب از نخاع است که از آن‌ها خارج می‌شوند. از بین اعصاب مغزی یک جفت از نیمکره‌های مخ، یک جفت از تالاموس‌ها و ده جفت از بخش‌های تنه مغز خارج می‌شود. عصب‌های مغزی عصب‌های مغزی پیام‌های انواع حواس را به مراکز آن‌ها […]ادامه مطلب .