توصیه های رفتاری

سبک‌های فرزند پروری چه تاثیری در روند رشد فرزندانمان دارند؟

سبک‌های فرزند پروری هر خانواده مجموعه‌ای از شیوهای خاص در تربیت فردی و اجتماعی فرزندان است. اين شیوه‌ها تحت تأثیر عوامل گوناگونی هستند. مانند عوامل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی. بنابراین شیوه‌های تربیت فرزند که از نگرش‌ها، اعتقادات و رفتارهای والدين در قالب الگوهای خانوادگی نشئت می‌گیرند. عاملی بسیار مهم در تكوين شخصیت و تثبیت […]ادامه مطلب .