اندام حرکتی و اسکلتی

تیپ بدنی چند نوع است و ویژگی هر کدام از

تیپ‌ بدنی معرف استایل هر شخص هستند. به‌عبارتی‌دیگر با استفاده از استایل بدنی، می‌توان دریافت که اندام‌های هر شخص دارای چه قدرت و ضعفی است. درنتیجه بعد از شناسایی استایل خودتان می‌توانید بر نقطه‌هایی از بدن خود که ضعف دارد، تمرکز کرده و آن‌ها را تقویت کنید. انواع تیپ‌های بدنی سه نوع استایل بدنی وجود […]ادامه مطلب .